Serveis Tècnics i Ambientals

Formulació de racions per a remugants amb farratges.
Mediambientals(avaluacions, plans de dejeccions, plans de adobat i llibres).

Traçabilitat i higiene(fitxes i protocols).
ADV assessorament a la producció integrada i ecològica.
Ajuts i assegurances.
Tramitacions(ACA, Trànsit, SS, ROMA ...).
Projectes i informes.
Entitat d'Assessorament Agrari Integral.
Formació, cursos de benestar animal.

Compostatge en origen a la granja: aplicacions al camp i comercialització del compost envasat.
CRT (Centre de recollida i transferéncia) de residus sanitaris de les granges.
Recollida d'envasos de fitosanitaris (Sigfito).
Recollida i premsat de plàstics usats.
DDD: servei de tractaments plaguicides agroramaders.
Formació:Cursos d'Aplicadors bàsic i qualificat.
ITEAF (inspecció tècnica d'equips d'aplicació de fitosanitaris)